חופשת לידה לבן הזוג

חופשת לידה לבן הזוג? יש דבר כזה

בתקופה האחרונה הורחבו התנאים והאפשרויות לחופשת הלידה והם כוללים גם את בן הזוג כזכאי לתשלום עבור חופשת הלידה .
הביטוח לאומי משלם דמי לידה לבן הזוג שהפסיק את עבודתו ויצא לחופשת לידה.דמי הלידה מפצים את הבן זוג על אובדן שכר בזמן שהוא אינו עובד לרגל הטיפול בילד .
בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה ביחד עם בת זוגו או להחליף אותה בחלק מהתקופה. הימים בהם בן הזוג שוהה בחופשת הלידה הם על חשבון ימי הזכאות של הבת זוג.
בהרבה מהמקרים שכר הבן זוג גבוהה משמעותית משכר הבת זוג ולכן יש לבדוק את האפשרות שבין הזוג יצא לחלק מהזמן לחופשת הלידה .

תנאים מזכים ליציאת בן הזוג לחופשת לידה :
1.הבת זוג זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות או חלקיים עבור 8 שבועות.
2.בן הזוג הנו עובד שכיר או עצמאי וצבר תקופת אכשרה מזכה (חודשים שבהם שילם דמי ביטוח לאומי).בן הזוג יהיה זכאי לתשלום עבור חופשת הלידה אם שילם דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת הלידה או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.
3.בת הזוג הצהירה בכתב שהיא מסכימה לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה והיא חזרה לעבודה בתקופה שבן זוג נמצא בחופשת הלידה. החל מיום 02/04/2017 בן הזוג רשאי לקחת שבוע (לא פחות ולא יותר משבוע) חופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו, זכות זו מותנית בכך שבת הזוג הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה לה היא זכאית. יש לשים לב כי כאשר מדובר על שבוע של חופשת לידה במקביל ליולדת יש לנצל את הזכאות לפני השבוע האחרון של חופשת הלידה היות והשבוע שמשולם לבן הזוג משולם מהשבוע האחרון של הזכאות אותה זכאית הבת זוג .החל מיום 1/08/2018 כאשר מדובר על לידה רב עוברית בן הזוג יכול להיות במקביל ביחד עם בת הזוג בחופשת לידה לתקופה של 3 שבועות, תקופה זו תרד מסה״כ הימים שזכאית הבת זוג כחופשת לידה.
4.בן הזוג הפסיק לעבוד לצורך הטיפול בילד במהלך חופשת הלידה .כאשר מדובר בבן זוג עצמאי,הוא יכול במהלך חופשת הלידה לבצע פעולות הנדרשות לתחזוקת העסק מבלי שזה יחשב כעבודה ומבלי שתיפגע זכאותו לדמי לידה .
5.בן הזוג והילד נמצאים בארץ. יש אפשרות לצאת מישראל בזמן חופשת הלידה ולהמשיך לקבל דמי לידה רק אם בן הזוג יוצא ביחד עם הילד.

החלפת בת הזוג בתקופת חופשת הלידה :
בן הזוג יכול להחליף את בת הזוג רק לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה ,ותקופת ההחלפה של בן הזוג צריכה להיות למשך 7 ימים רצופים.
אם היולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל בריאותה (לפי הוראת רופא) יוכל בן הזוג להחליף אותה בכל שלב של תקופת הלידה ,אך בכל מקרה התקופה שבה בן הזוג יחליף את בת הזוג צריכה להיות 7 ימים רצופים.

תשלום:
דמי הלידה ישולמו בתשלום אחד ,סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר של בן הזוג ועד למקסימום בסה״כ 1,481 ש״ח ליום.

חישוב דמי הלידה :
סכום דמי הלידה היומי שבן הזוג יהיה זכאי לו הוא הגבוהה מבין השניים:
א.השכר ב-3החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה לחלק ב – 90.
ב.השכר ב-6החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה לחלק ב -180.

אם בן הזוג הפסיק לעבוד באמצע חודש יולי ,הקצבה שלו תחושב לפי ממוצע השכר בחודשים אפריל עד יוני או בחודשים ינואר עד יוני, לפי הגבוהה מבין השניים.

עובד עצמאי:
בשלב הראשון השכר של בן הזוג יקבע לפי המקדמות שהוא משלם לביטוח לאומי ,בשלב השני עם הגשת הדוח השנתי וקבלת השומה ממס הכנסה יקבע השכר לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת לפי הגבוה מבניהן.

עובד שכיר וגם עובד עצמאי :
בן הזוג שהוא גם שכיר וגם עצמאי זכאי לדמי לידה עבור כל ההכנסות שלו, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום בסה״כ 1,481 ש״ח ליום.

מקרים מיוחדים:
בן זוג שכיר – אם הייתה ירידה בשכר ב – 6 החודשים שקדמו לחופשת הלידה בגלל מחלה תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה ,או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בבן הזוג יש לשלוח לביטוח לאומי את המסמכים המתאימים בכדי שיהיה אפשרי לחשב את דמי הלידה לפי השכר הגבוהה יותר.

ניכויים:
מדמי הלידה מנוכים הסכומים הבאים :
•תשלום מס הכנסה – אם יש לבן הזוג פטור או הקלות במס יש לשלוח את המסמכים לביטוח לאומי על מנת שיובאו בחשבון בחישוב המס
•דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

חופשה נוספת לאב ללא קשר לחופשת הלידה :
עובד שבת זוגו ילדה רשאי להעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק ,עד 5 ימי עבודה קלנדריים לאחר יום הלידה .בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה עצמו הנחשבת כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון.

3 ימיי היעדרות הראשונים מתוך החמישה ייחשבו כחופשה שנתית. 2 ימי ההיעדרות הנוספים יחשבו כימי מחלה .יומיים אלה יחושבו כיום והשני והשלישי של ימי המחלה והתשלום בגינם יהיה בשווי 50% מהשכר היומי.

לידה בריאה וחופשה נעימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות